27 Şubat-02 Mart 2018, Yasal Mevzuat 4. Çalıştayı, Bolu

“Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, AB doğa koruma müktesebatı ile uyumlu ikincil mevzuat hazırlanmasına destek için 6 adet çalıştay (4 günlük) gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu çalıştaylardan dördüncüsü, Sn Genel Müdür Yrd. Etem BOZ’un katılımlarıyla 27 Şubat- 02 Mart 2018 tarihlerinde Bolu’da düzenlenmiştir.

Hazırlanmakta olan taslak ikincil mevzuatın ele alındığı çalıştayda, taslak yönetmeliklerin kapsam ve maddeleri üzerinden gidilip, ilgili Şube müdürlüklerinden uzmanların, akademisyenlerin ve yabancı uzmanların görüş ve önerileri derlenip taslak yönetmeliklerin güncellenmesi sağlanmaktadır.

Düzenlenen dördüncü çalıştayda, 5 adet taslak yönetmelik ele alınmaktadır:

  1. Ekolojik Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
  2. Korunan Alanların Planlanması ve Yönetimine Dair Yönetmelik
  3. Korunan Alanlarda Gerçekleştirilecek Uygulama Projelerine Dair Yönetmelik
  4. Koruma ve Denetim Görevlerine İlişkin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  5. Alan Kılavuzluğuna Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik