NATURA 2000

NATURA 2000 EKOLOJİK AĞI

Temel amacı Avrupa’daki önemli ve tehdit altındaki habitatların ve canlı türlerinin sadece korunan doğal alanlar vasıtasıyla değil, korunan alanların bir ağ oluşturacak şekilde uzun vadede sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla devamını sağlamaktır. Natura 2000, Habitat Direktifi altında belirtilen özel korunan alanlardan (SAC) ve Kuş Direktifi hükümlerince belirlenen özel koruma alanlarından (SPA) oluşmaktadır.

Avrupa Birliği aday ülkeleri, Habitat Direktifi kapsamındaki (kendi topraklarında mevcut olan habitat tipleri ve canlı türlerinin kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak) SCI’ler (*Habitat Direktifi Uyarınca Topluluk açısından Önemli Alanlar) ile Kuş Direktifi altındaki SPA‘ların (Kuş Direktifi Uyarınca Özel Korunan Alanlar) belirlenmesinden sorumludur. Katılım öncesinde aday ülkeler Direktifte yer almayan fakat kendi sınırları dâhilinde görülen canlı türleri, alt türler ve/veya habitat tipleri için Direktif eklerinde değişiklik önerisinde bulunabilirler.
Natura 2000 Ağı, Avrupa’nın %18’inden fazlasını kapsayan 26.000’den fazla belirlenmiş sahasıyla dünyanın en büyük koruma alanına sahip ağdır.
Avrupa Komisyonu, Natura 2000’in Avrupa’da 12 milyondan fazla kişiye doğrudan ya da dolaylı istihdam sağladığını tahmin etmektedir.

(*SCI’ler üye ülke tarafından AB’ye üye olunmasını müteakip 6 yıl içinde, ulusal mevzuat kapsamında SAC olarak ilan edilmek zorundadır.)

 

SİSTEMATİK KORUMA PLANLAMASI (SKP) YÖNTEMİ

Boşluk analizi ve tamamlayıcılık yaklaşımının katılımcı bir şekilde kullanılarak öncelikli koruma alanlarının belirlenmesini hedefleyen bir metodolojidir. Bu metodoloji, vejetasyonun, fauna ve flora türlerinin, mevcut korunan alanların, tehdit analizinin, fırsatların, sosyo-ekonomik verilerin ve diğer ilgili verilerin haritalanması faaliyetlerini içerir. SKP, en düşük koruma maliyeti ile en yüksek biyolojik çeşitlilik temsiliyetini sağlayan bir koruma yaklaşımıdır.